อัตราค่าบริการ


ค่าภาระและค่าบริการเรียกเก็บจากเจ้าของเรือหรือตัวแทนเรือ
1. ค่าบริการเรือเข้าท่า
1.1 เรือที่มีขนาดตั้งแต่ 750-2,250 GRT 5.0 บาท/GRT
1.2 เรือที่มีขนาด 2,250 GRT ขึ้นไป 7.0 บาท/GRT
2. ค่าภาระใชท่าเรือ 15 บาท/100GRT/ชั่วโมง
3. ค่าบริการเรือลำกจูงและเรือรับเชือก 45,000 บาท/ครั้ง/ลำ
4. ค่าภาระเก็บขยะจากเรือ 500 บาท/ลำ/วัน
5. ค่าธรรมเนียมผู้โดยสารผ่านท่า 30 บาท/คน/เที่ยว
6. ค่าธรรมเนียมยานพาหนะผ่านท่า 50 บาท/คน/เที่ยว
7. ค่าธรรมเนียมขนส่ง 100 บาท/คน/เที่ยว
8. ค่าทำความสะอาด 500บาท/ลำ/ครั้ง
9. ค่าเปิด-ปิดฝาระวาง 200 บาท/ระวาง/ครั้ง
10. ค่าภาระรองาน 2,000 บาท/ครั้ง
11. ค่ารถรับ-ส่งนำร่อง (เข้า-ออก) 2,200 บาท/ครั้ง
12. ค่าเรือรับ-ส่งนำร่อง(เข้า-ออก) 7,500 บาท/ครั้ง
13. ค่าบริการนำร่อง(กรณีพิเศษ) 3,000 บาท/ครั้ง
14. ค่าภาระจอดเรือ(กรณีไม่มีสินค้า) 10 บาท/GRT

ดาวน์โหลดได้ที่นี่