วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม


วิสัยทัศน์

หนึ่งในผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ที่ได้รับการยอมรับทั้งในประเทศและภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

พันธกิจ

 1. ให้บริการแก่ลูกค้าอย่างเต็มความสามารถตามที่ให้คำมั่นสัญญา และพร้อมเปิดรับความคิดเห็นเพื่อปรับปรุงการให้บริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าสูงสุด
 2. พัฒนาขีดความสามารถและศักยภาพการทำงานของพนักงานในทุกๆระดับ ให้มีความกระตือรือร้นและความคิดสร้างสรรค์ ที่ก้าวหน้าในการมอบบริการที่มีคุณภาพ
 3. ดำเนินธุรกิจโดยการคำนึงถึงความปลอดภัยของเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม รวมถึงให้สอดคล้องต่อการเปลี่ยนแปลงในสภาวะต่างๆของประเทศ
 4. ค่านิยม

  ค่านิยมของเรา คือ หนึ่งในแรงบันดาลใจที่มีส่วนกระตุ้นการขับเคลื่อนการพัฒนาในการปรับตัวและการเติบโตของSIAMCSPเสมอมา

  1. การให้บริการที่ยอดเยี่ยม

   เรายินดีที่จะมอบการบริการที่ดี และรักษามาตรฐานการให้บริการอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการรับฟังความคิดเห็นของลูกค้าเพื่อมาปรับปรุงการทำงาน ให้ตอบสนองความต้องการลูกค้าอย่างสูงสุด นอกจากนี้บริษัทฯได้คำนึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้ามาก่อนเสมอ และเรามุ่งมั่นที่จะสร้างคุณภาพงานเพื่อให้เกิดความเชื่อถือ กับของลูกค้าในระยะยาว

  2. พัฒนาอย่างต่อเนื่อง

   เราทุ่มเทที่จะพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ด้วยการเรียนรู้ การปรับทัศนคติการทำงานในแง่บวก รวมถึงการมองหาช่องทางใหม่ๆในการพัฒนากระบวนการขนส่งหรือการให้บริการ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงาน

  3. เห็นคุณค่าของพนักงาน

   เราตระหนักถึงความสำคัญของผู้ปฏิบัติงานเป็นสูงสุด เราทำงานร่วมกันด้วยความเชื่อใจ ใส่ใจ และเคารพซึ่งกันและกัน ตลอดจนส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานได้เพิ่มเติมความรู้ ฝึกฝน และร่วมกันทำงานเป็นทีม เพื่อให้เกิดทีมเวิร์ดและให้เกิดการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ

  4. ความเป็นมืออาชีพ

   ในฐานะผู้ให้บริการที่มีประสบการณ์ในการดำเนินงานมายาวนานกว่า40ปี เรามั่นใจถึงความเป็นมืออาชีพของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานเป็นอย่างดี ถือได้ว่าความเป็นมืออาชีพในการทำงานเป็นตัวขับเคลื่อนให้เกิดการบริการที่มีประสิทธิภาพแก่ลูกค้าได้เป็นอย่างดี

  5. images (7)images (6)