สิ่งแวดล้อม


SIAMCSP ให้ความสำคัญกับการ รักษาทรัพยากรทางธรรมชาติ มาเป็นอันดับต้นๆ เราตระหนักดีว่าการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคน ล้วนมีผลต่อสิ่งแวดล้อมทั้งสิ้น ดังนั้น จึงต้องคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการปฏิบัติงานในหน้าที่เสมอ

– ลดขยะจากการดำเนินงานในทุกๆวัน

– ใช้แล้ว ใช้ซ้ำ นำกลับมาใช้ใหม่ (3Rs)

– สร้างวัฒนธรรมสังคมรีไซเคิล อย่างยั่งยืน ส่งเสริมกระแส “สีเขียว”

– ปลูกฝังพนักงาน ปฏิบัติงานโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก