สังคม


บริษัทเชื่อในหลักการคืนประโยชน์แก่สังคม

บริษัทฯ เข้าใจอย่างยิ่งว่าทุกคนมีความคาดหวังที่จะมีความสำเร็จ มั่นคงและรุ่งเรือง เราจึงเป็นส่วนสนับสนุนเป้าหมายนั้นด้วยการส่งเสริมนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุอุปกรณ์ หรือแรงงานภายในประเทศ เพื่อเพิ่มโอกาสการจ้างงานและเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ อีกด้วย

นอกจากนี้ บริษัทยังมีส่วนร่วมในการสนับสนุนกิจกรรมให้กับองค์กรต่างๆอย่างสม่ำเสมอ เช่น ชุมชนต่างๆในพื้นที่ใกล้เคียง วัดใหม่เนินพะยอมและวัดใกล้เคียง ชุมชนอ่าวอุดม มูลนิธิเด็กบางละมุง โรงเรียน และชุมชนชาวประมงชายฝั่ง เป็นต้น

อนึ่ง ความพยายามของเราไม่ใช่เพียงแต่การบริจาคหรือช่วยเหลือในรูปแบบทางการเงินเท่านั้น เรายังมีการเพิ่มโอกาสทางการทำงานให้แก่ชาวบ้านและพื้นที่ที่รองรับให้เด็กนักเรียนนักศึกษาที่ต้องการมีประสบการณ์ ได้มีโอกาสมาเรียนรู้และฝึกงานอีกด้วย