สวัสดิการพนักงาน


“ความปลอดภัยในการเดินทางของพนักงาน เพราะพนักงาน คือทรัพยากรที่มีค่าที่สุดสำหรับเรา”

  • ให้ความสำคัญในความสัมพันธ์ ระหว่างผู้บริหารและพนักงาน
  • การรับฟังความคิดเห็นของพนักงาน ให้เกียรติพนักงานในการร่วมแสดงความคิดเห็นเสมอ
  • ไม่เพิกเฉยต่อความปลอดภัยของพนักงาน ทั้งในการทำงานและการเดินทาง
  • คำนึงถึงสุขภาพที่ดีของพนักงาน ทั้งสุขภาพกาย และสุขภาพใจ
  • เสริมสร้างสิ่งแวดล้อมในการทำงานดีที่ เพื่อเป็นแรงบันดาลใจแก่พนักงาน
  • ให้สิทธิทางกฎหมายและผลประโยชน์ของพนักงานตามกฎหมาย
  • ใส่ใจในสวัสดิการของพนักงานทุกคน รวมถึงค่าตอบแทนที่เหมาะสม
  • จัดให้มีกิจกรรมสนทนาการเป็นประจำทุกปี เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในองค์กร