ความรับผิดชอบของบริษัทต่อสังคม


“CSR” ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร” คือ แนวทางการดำเนินธุรกิจของเรา


SIAMCSPมีความมุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างสร้างสรรค์โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสังคมทั้งในองค์กรและนอกองค์กรทั้งในระดับใกล้และไกลด้วยการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ทั้งในและนอกองค์กรให้เกิดคุณค่ามากที่สุด

เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนรวมถึงการสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มทั้งหมดนี้บริษัทถือเป็นปัจจัยสำคัญที่จะมีส่วนให้ธุรกิจของบริษัทเติบโตและพัฒนาต่อไป57