เกี่ยวกับเรา


จุดมุ่งหมายของเรา

ตลอดระยะเวลาการดำเนินงานของ SIAMCSP (บริษัท สยามคอมเมอร์ เชียลซีพอร์ท จำกัด ) ด้วยประสบการณ์กว่า40ปี นับตั้งแต่เริ่มต้นการก่อตั้งกิจการจนถึงปัจจุบัน SIAMCSP มีความมุ่งมั่นที่จะคงไว้ซึ่งคุณภาพของการให้บริการ ภายใต้แนวคิดในการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าอย่างสูงสุด โดยคำนึงถึง “ความรวดเร็ว ความปลอดภัย ความเที่ยงตรง และความประทับใจของลูกค้ามาเป็นอันดับแรก” ทั้งนี้สยามซีเอสพี ได้ให้ความสำคัญในการ เอื้ออำนวยประโยชน์แก่ลูกค้าของเรา เรามีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาศักยภาพการให้บริการโลจิสติกส์ ของบริษัทเกิดความสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับการรองรับ การเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ สังคม รวมถึงเทคโนโลยี ในยุคปัจจุบันและในอนาคตต่อไป


จากการเติบโตของโครงสร้างการขนส่งของประเทศที่เพิ่มมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการนำเข้า-ส่งออก หรือการขนส่งสินค้า ภายในประเทศก็ตาม SIAMCSP ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของกิจกรรมต่างๆที่เป็นส่วนสนับสนุน ทั้งภาคการขนส่งและโลจิสติกส์ เราจึงมีความตั้งใจที่จะพัฒนาการให้บริการโลจิสติกส์แบบครบวงจร ไม่ว่าจะเป็น พื้นที่ในการจัดเก็บสินค้า ทั้งภายนอก และ ภายในคลังสินค้า การบริหารจัดการสินค้า การบรรจุ การขนถ่าย รวมไปถึงการให้บริการท่าเทียบเรือ ซึ่งปัจจุบัน SIAMCSP ได้มีการขยายพื้นที่การใช้สอยในการให้บริการ ทั้งลานพักสินค้า และโกดังสินค้า เพื่อรองรับกับความต้องการของลูกค้าที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง


SIAMCSP ยังเล็งเห็นถึงความสำคัญของการขนส่งในทุกๆ รูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นทางบกทางน้ำหรือทางราง เราจึงมีมีโครงการต่างๆเพื่อจะผลักดันให้เกิด “การขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบ” หรือ (Mulit Modal Transpotation) ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของลูกค้า ทั้งนี้ก็เพื่อประโยชน์อันสูงสุดของลูกค้าของเราอีกเช่นกัน อีกทั้งยังเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนการพัฒนาการศักยภาพโลจิสติกส์ของประเทศได้อีกด้วย


รูปภาพ222